domenica 3 agosto 2008

Giara antica


Manfredonia - Giara antica