domenica 3 agosto 2008

Pollaio


Manfredonia - Pollaio